Polityka prywatności

1. Podmiot odpowiedzialny i podstawa prawna

Podmiotem administrującym danymi, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zebranych w związku z przeprowadzoną transakcją w sklepie Internetowym jest: JUBILER KIECA S.C. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca 13-200 Działdowo ulica zamkowa 3/7-8 nip:571-170-32-24
Tel 508-284-784
Email:jubiler.kieca@gmail.com
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do czasu uchylenia w/w ustawy i przyjęcia przez Polskie Ustawodawstwo nowej.
Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby której dotyczą, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych tudzież jej dane są niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną.

 

2. Słowniczek pojęć użytych w polityce bezpieczeństwa danych osobowych.

Klient:oznacza osobę składającą zamówienie drogą internetową produktów oferowanych za pośrednictwem strony www. ejubi.pl , zgodnie z Regulaminem :

Regulamin sprzedaży https://ejubi.pl/regulamin

Dane osobowe:- to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych:to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

Dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;

Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Przedstawiciel oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków w zakresie ochrony danych;

Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną

 

3. Cel przetwarzania danych

 1. Celem przetwarzania danych jest złożenie zamówienia przez Klienta i wykonanie umowy sprzedaży przez Administratora.
 2. Dane Klienta będą przetwarzane także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy Klienta w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z Klientem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami sklepu www.ejubi.pl
 3. Administrator wykorzystuje do w/w celu uzyskane informacje, jak: potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od Klienta (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo Administrator korzysta także z historii zamówień.
 4. Inny cel i zakres przetwarzania danych przez Administratora np. cele marketingowe, Newsletter, każdorazowo wynikają z wyraźnej zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie Internetowym.
 5. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (= podmiot przetwarzający dane);
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 3. Dane osobowe Klientów są przekazywane podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia (o czym powyżej).
 4. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane innym odbiorcom w celach nie związanych z wykonaniem umowy bez zgody Klienta.

 

5. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga przetworzenia następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 2. Administrator nie zbiera danych wrażliwych tj w szczególności: danych biometrycznych, genetycznych, dotyczących zdrowia, seksualności, poglądów politycznych, danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, światopogląd i przekonania religijne.
 3. Administrator nie gromadzi świadomie danych dzieci poniżej 16 roku życia. Zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaakceptowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 4. Administrator gromadzi, zapisuje i przetwarza dane Klienta w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.

 

6. Uprawnienia Klienta

 1. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta.
 3. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 10 lat, do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonego zamówienia.
 4. Klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uaktualniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży, zatem osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, jeśli chce by umowa sprzedaży produktów oferowanych przez Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  została zrealizowana.
 6. W dowolnym momencie Klient prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Wycofanie zgody następuje drogą elektroniczną, faksem lub przybiera formę pisemną. Dane kontaktowe wskazano na początku niniejszej Polityki.
  Należy zastrzec, że mimo cofnięcia zgody w sytuacji wykonania umowy sprzedaży, dane nie mogą być usunięte do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych Sprzedawcy i Kupującego mogących potencjalnie wyniknąć z zawartej i zrealizowanej umowy sprzedaży jednej z oferowanych przez JUBILER KIECA S.C. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca 13-200 Działdowo ulica zamkowa 3/7-8 nip:571-170-32-24
  produktów.
 7. O ile Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiada On prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora. Organ nadzorczy zostanie powołany ustawą uchylającą dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o zautomatyzowanym profilowaniu. /
 10. Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. o ile zostanie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
 11. Jeżeli Klient będzie korzystał z w/w uprawnień w odniesieniu do poszczególnych w/w działań, może on kontaktować się z administratorem pocztą elektroniczną, faksem lub listem, korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

 

7. Potwierdzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator dostarcza Klientowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Klient administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 2. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

8. Prawo do informacji

 1. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych jak w szczególności co do podmiotu, zakresu, celu przetwarzania jego danych osobowych, odbiorców, podstawy i okresu przetwarzania.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją uprawnień Klienta, o którym mowa w niniejszej polityce bezpieczeństwa danych osobowych. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli Klient przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że Klient zażąda innej formy.
 3. Jeżeli żądania Klienta są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

9. Prawo do sprostowania danych osobowych

Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

10. Prawo żądania usunięcia danych (=Prawo do bycia zapomnianym)

Klient ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Powyżej wskazane uprawnienie nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego ;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

11. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

12. Prawo do bycia powiadomionym

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 

13. Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

14. Prawo do wniesienia sprzeciwu

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

15. Zgoda na przetwarzanie danych w imieniu administratora

 1. Administrator zapewnia, że korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających (np. przewoźnik, księgowość i inni odbiorcy) które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa ochrony danych, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez podmiot przetwarzający na zlecenie administratora, co jest konieczne i stanowi warunek całkowitego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego JUBILER KIECA S.C. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca 13-200 Działdowo ulica zamkowa 3/7-8 nip:571-170-32-24

 

16. Konto klienta

 1. Dla każdego klienta, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Rejestracja”, zakładamy konto klienta, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych Klienta. Klient może tutaj między innymi zobaczyć swoje zrealizowane, będące w trakcie realizacji i ostatnio wysłane zamówienia lub zarządzać swoimi danymi osobowymi
 2. Klient może założyć konto w sklepie www.ejubi.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres dostawy

 

17. Newsletter

 1. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Klienta adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Klienta polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.
 3. Jeżeli Klient chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list).

 

18. Ochrona danych

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

Dowiedz się więcej
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wróć do sklepu