Regulamin

1 Postanowienia Ogólne

   1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.ejubi.pl,

    1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ejubi.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Ejubi.pl, jest prowadzony przez Jubiler Kieca s.c. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 3/7-8 wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 571-170-32-24, REGON: 280560704. .

   1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 1) adres pocztowy: ul. Zamkowa 3/7-8 13-200 Działdowo,

 2) numer telefonu: 572-580-008, 508-284-784

 3) adres poczty elektronicznej: sklep@ejubi.pl

  1.4. Regulamin sklepu internetowego Ejubi.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.ejubi.pl w sposób umożliwiający Klientom jego

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany

Klientom przed zawarciem umowy.

 • 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

   2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

   2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

   2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Jubiler Kieca s.c. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 3/7-8

   2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ejubi.pl przez  Jubiler Kieca s.c. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca 

   2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

   2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

   2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

   2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

   2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub

Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

   2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

   3.1 Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane zgodne ze stanem faktycznym.                        

   3.2 Klient w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać   następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Hasło, Powtórz hasło. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo: Nazwę firmy, NIP.

   3.3 Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto, które umożliwia dokonywania zakupów w Sklepie.

   3.4 Rejestracji w serwisie sklepu internetowego dokonać może jedynie osoba która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

   3.5. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

   3.6. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

   3.7. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych

upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

   3.8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Ejubi.pl konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

   3.9. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

   3.10. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

   3.11. Strona Sklepu internetowego Ejubi.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

   4.1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

   4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

   4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

   4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

   4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

   5.1. W sklepie istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

– płatność za pobraniem (nie dotyczy obrączek oraz produktów prefabrykowanych-grawerowanych),

– płatność gotówka przy odbiorze osobistym.

– Credit Agricole Raty

   5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

   5.3. Sklep internetowy Ejubi.pl umożliwia realizację płatności za pomocą systemu ratalnego. Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie www.ejubi.pl.

   5.4. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

-DotPay

-PayU

-PayPal

-Przelewy24 (System ratalny)

-Apple Pay

-Google Pay

   5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

sprzedaży.

   5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki. 

 • 6 Dostawa

   6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

   6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie Sklepu internetowych Ejubi.pl i wynosi 24 godzin od otrzymania potwierdzenia płatności (nie dotyczy obrączek i produktów nieprefabrykowanych, grawerowanych oraz kolekcji Phanes. Czas realizacji na te produkty podany jest na stronie internetowej sklepu). Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

   6.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

– InPost Paczkomaty

– Kurier InPost

– UPS

– GLS

– Kurier DPD

– Paczka w RUCHu

– Poczta Polska

   6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

   6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Jubiler Kieca, ul. Zamkowa 3/7-8 13-200 Działdowo W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

   6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

   6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

   6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

   6.9. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

Zaleca się dokonania sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

 • 7 Odstąpienie do umowy

   7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który

zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od

zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

przyczyny.

   7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

wysłane pocztą na adres: Jubiler Kieca, 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 3/7-8; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@ejubi.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

   7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

   7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

   7.5. Towar należy odesłać na adres: JUBILER KIECA S.C. Aleksandra Malik, Arkadiusz Kieca, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 3/7-8. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.

   7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty

zwrotu towaru.

   7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego

upoważnioną.

   7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

   7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego towaru.

   7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9

Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób

zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

dodatkowych kosztów.

   7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

   7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru.

 • 8 Reklamacje

   8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

   8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

   8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres Jubiler Kieca, 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 3/7-8 lub poprzez e-mail na adres reklamacje@ejubi.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i na st. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

   8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

   8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów

polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017

 1. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o

pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na

temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej

ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło

informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać

pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 • 9 Zasady publikowania opinii

   9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim

miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim

z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

   9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ich treść.

   9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Ejubi.pl.

   9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 • 10 Dane osobowe

   10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

   10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Ejubi.pl, dostępnego na stronie www.ejubi.pl

 • 11 Postanowienia końcowe 

   11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

   11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

   11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany

jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

   11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

   11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.ejubi.pl.

   11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 

Dowiedz się więcej
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wróć do sklepu